اخبار

حفظ موقعیت شغلی کارکنان؛ مهمترین وظیفه معاونان اداری مالی است / استفاده از ظرفیت های کشاورزی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

مهندس محسن هاشمی تأکید کرد: حفظ موقعیت شغلی کارکنان؛ مهمترین وظیفه معاونان اداری مالی است / استفاده از ظرفیت های کشاورزی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

ادامه مطلب