ارتباط با معاونت

دکتر سید مصطفی عابدی 

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

پست الکترونیکی: m_abedi@azad.ac.ir

صفحه شخصی: http://newfaculty.azad.ac.ir/s-abedi/fa