ارتباط با معاونت

دکتر رحمت اله آزاد 

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

پست الکترونیکی: r-azad@baboliau.ac.ir