بخشنامه:بیمه مسئولیت دانشگاه در قبال کارکنان(شامل اعضای هیات علمی و کارکنان اعم از رسمی، قراردادی ،ساعتی ،تامین نیرو،روزمزد و...)و اشخاص ثالث


لینک دانلود فایل