اطلاعیه تشویق فرزندان ممتاز

در خصوص سال جاری بخشنامه ای صادر نگردیده است.