وام ضروری

طبق بخشنامه شماره ۷۲۳۷۳/۴۷ مورخ ۰۷/‏۱۲/‏۱۳۹۱‬ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی وام ضروری کارکنان به مبلغ ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین گردیده که مدت بازپرداخت آن ۴۸ ماه می باشد.

(پرداخت وام منوط به توان مالی واحد می باشد.)

شرایط دریافت وام

۱ – وام گیرنده نبایستی وام ضروری بدهکار باشد.

۲ – وام گیرنده بایستی یک ضامن جهت دریافت وام معرفی نماید.

۳ – ضامن وام گیرنده نبایستی بیش از سه بار ضمانت کرده باشد.

۴- وام گیرنده جهت در خواست وام بایستی از طریق کارتابل الکترونیکی اقدام نماید.

۵ – وام گیرنده بایستی پس از تایید شرایط بالا اقدام به اخذ پرینت فرم وام نموده و پس از امضاء آن را به امور مالی تحویل دهد.

 

مدارک مورد نیاز

۱ – سفته به مبلغ ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۲ – کپی فیش حقوقی و حکم وام گیرنده و ضامن

۳- کپی سفته پشت و رو که توسط وام گیرنده و ضامن امضاء شده باشد.

(حضور ضامن هنگام امضاء در امور مالی الزامی می باشد.)