وام تعمیرات

طبق بخشنامه شماره ۴۷/۴۳۳۴۴۸ مورخ ۰۷/‏۱۲/‏۹۱‬ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی وام تعمیرات مسکن کارکنان به مبلغ ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردیده که مدت بازپرداخت آن ۷۲ ماه می باشد.

(پرداخت وام منوط به توان مالی واحد می باشد.)

شرایط دریافت وام

۱ – وام گیرنده قبلاً بایستی وام خرید مسکن از دانشگاه دریافت کرده باشد.

۲- از تاریخ دریافت وام خرید مسکن تا درخواست وام تعمیرات می بایستی ۳ سال گذشته باشد.

۳- پرداخت وام تعمیرات با تایید معاونت فنی و عمران امکان پذیر می باشد.

۴– وام گیرنده بایستی یک ضامن جهت دریافت وام معرفی نماید.

۵ – ضامن وام گیرنده نبایستی بیش از سه بار ضمانت کرده باشد.

۶- وام گیرنده جهت در خواست وام بایستی از طریق کارتابل الکترونیکی اقدام نماید.

۷ – وام گیرنده بایستی پس از تایید شرایط بالا اقدام به اخذ پرینت و امضاء نموده و فرم وام را به امور مالی تحویل دهد.

مدارک مورد نیاز

۱ – سفته به مبلغ ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۲ – کپی فیش حقوقی و حکم وام گیرنده و ضامن

۳- کپی سفته پشت و رو که توسط وام گیرنده و ضامن امضاء شده باشد.

۴- اصل و کپی سند خانه.

(حضور ضامن هنگام امضاء در امور مالی الزامی می باشد.)