بخشنامه های اداری

 

  • اداره کل امور کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی
  • حوزه معاونت اداری و مالی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی