وام ضروری

وام ضروری اعضای هیأت علمی

 

طبق بخشنامه شماره ۷۲۳۷۳/۴۷ مورخ ۰۸/‏۰۳/‏۱۳۹۰‬ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی وام ضروری به مبلغ ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردیده که مدت بازپرداخت آن ۴۸ ماه می باشد.

(پرداخت وام منوط به توان مالی واحد می باشد.)

 

شرایط دریافت وام:

۱ – وام گیرنده بایستی یک ضامن جهت دریافت وام معرفی نماید.

۲ – ضامن وام گیرنده نبایستی بیش از سه بار ضمانت کرده باشد.

۳- وام گیرنده جهت در خواست وام بایستی از طریق کارتابل الکترونیکی اقدام نماید.

۴– وام گیرنده بایستی پس از تایید شرایط بالا اقدام به اخذ پرینت و امضاء نموده و فرم وام را به امور مالی تحویل دهد.

۵- جهت دریافت مابه التفاوت وام ضروری می بایست ۳/۵ از اقساط وام ضروری قبلی را پرداخت نموده باشد.

 

مدارک مورد نیاز:

۱ – سفته به مبلغ ۵۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال

۲ – کپی فیش حقوقی و حکم وام گیرنده و ضامن

۳- کپی سفته پشت و رو که توسط وام گیرنده و ضامن امضاء شده باشد.

(حضور ضامن هنگام امضاء در امور مالی الزامی می باشد.)