وام خرید مسکن

 

طبق بخشنامه شماره ۴۷/۴۳۳۴۴۸ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۷ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی وام خرید مسکن کارکنان به مبلغ ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین گردیده که مدت بازپرداخت آن ۲۴۰ ماه می باشد. (پرداخت وام منوط به توان مالی واحد می باشد.)

شرایط دریافت وام

۱ – وام گیرنده می بایستی ۵ سال سابقه کار در دانشگاه داشته باشد.

۲- مجموع سن متقاضی با مدت بازپرداخت اقساط وام دریافتی نبایستی از ۶۵ سال تجاوزنماید.

۳- کسانی که وام ودیعه مسکن دریافت کرده باشند هنگام پرداخت وام خرید باقی مانده مبلغ فوق کسر می گردد.

۴- شش دانگ ملک می بایستی به نام وام گیرنده باشد.

۵- زن و شوهر کارمند که در دانشگاه مشغول به کار می باشند هر دو می توانند از تسهیلات خرید مسکن استفاده نمایند به صورتی که یکی از آنها نیمی از وام را دریافت می نماید.

۶- پرداخت مبلغ فوق با تایید اداره حقوقی و معاونت فنی و عمران قابل پرداخت می باشد.

۷- پرداخت وام پس از تایید فرم وام قابل پرداخت می باشد.

۸ – وام گیرنده بایستی یک ضامن جهت دریافت وام معرفی نماید.

۹ – ضامن وام گیرنده نبایستی بیش از سه بار ضمانت کرده باشد.

۱۰- وام گیرنده جهت در خواست وام بایستی از طریق کارتابل الکترونیکی اقدام نماید.

۱۱– وام گیرنده بایستی پس از تایید شرایط بالا اقدام به اخذ پرینت و امضاء نموده و فرم وام را به امور مالی تحویل دهد.

 

مدارک مورد نیاز

۱ – سفته یا چک به مبلغ ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۲ – کپی فیش حقوقی و حکم وام گیرنده و ضامن

۳- کپی سفته یا چک پشت و رو که توسط وام گیرنده و ضامن امضاء شده باشد.

۴- اصل و کپی سند خانه خریداری شده.

۵- اصل و کپی مبایعه نامه.

(حضور ضامن هنگام امضاء در امور مالی الزامی می باشد.)