ارتباط با مدیران

آقای مهندس محمدحسین اقلامی مدیرکل امور مالی و ذیحساب دانشگاه

آقای محمدرضا فتح الهی- مدیر خدمات عمومی