ارتباط با مدیران

آقای علی ابوترابی مدیرکل امور اداری و منابع انسانی 

آقای مهندس محمدحسین اقلامی مدیرکل امور مالی و ذیحساب دانشگاه

آقای محمدرضا فتح الهی- مدیر خدمات عمومی