ارتباط با معاونت و مدیران

آقای مهندس حسین متقی معاون اداری و مالی

آقای مهندس محمدحسین اقلامی مدیرکل امور مالی و ذیحساب دانشگاه

آقای محمدرضا فتح الهی- مدیر خدمات عمومی