اطلاعیه قرارداد با بیمارستان آراد و ایرانمهر جهت کارکنان و اعضای هیات علمی