ایمیل رفاهی

پست الکترونیک اداره بیمه و رفاه واحد به آدرس زیر می باشد:

Email: refah@azad.ac.ir